OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Hanák Ateliéry CZ s.r.o. IČ: 2640482 se sídlem: Badeniho 5/29, Praha 6 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou:
adresa:Hanák Ateliery CZ s.r.o., Badeniho 5/29, Praha 6 - Hradčany, 160 00
email: info@hanakateliery.cz
telefon:233 322 160
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje pro zpracování cenových nabídek.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
. zpracování cenových nabídek,
. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je:
. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce a následně jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky nebo případné reklamace (jméno a adresa, kontakt nebo fotografie díla), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje:
. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
. po dobu nezbytně nutnou po dobu, pro účely evidence obchodních nabídek.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby
. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
. zajišťující služby provozování účetnictví, informačního systému a další služby v souvislosti s provozováním účetnictví a informačního systému.
. zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.2 těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Závěrečná ustanovení
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Tímto bychom vás rádi informovali o tom, jaké údaje o Vás (dále jen „osobní údaje“) shromažďujeme, za jakým účelem je používáme, s kým tyto osobní údaje sdílíme a jaká práva v této souvislosti máte.

Otázky a odpovědi

Typy osobních údajů, které shromažďujeme:

1. Kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Email, Adresa realizace, Trvalé bydliště, Telefon.

2. Informace o vaší objednávce: Soupis komponentů a zboží, cena a sazba DPH, datum objednání, datum realizace, údaje označující spotřebič/produkt (např. číslo modelu, seriové číslo, model, barva atd.) fotografie (realizace, reklamace, poškození apod.)

3. IT data: Cookies, ip adresa, verze a druh prohlížeče, oblíbené položky, email.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základě tak činíme:

Vaše osobní údaje můžeme používat pro následující účely:

Právní základ: Plnění smlouvy

Oprávněný zájem: Zpracování cenové nabídky, na vaši žádost

Oprávněný zájem: Pro účely marketingu

Jak shromažďujeme osobní údaje:
Váš souhlas
Údaje které sdílíme

V případě reklamace nebo uplatnění záruky (jméno, příjmení, telefon, adresa realizace, termín montáže, vizualizace, foto poškození)

V případech, kdy to vyžaduje zákon, k dodržení zákonem stanoveného postupu a/nebo při vyřizování žádostí veřejných či státních orgánů

Vaše práva podle právních předpisů EU/EHP
 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na opravu svých osobních údajů;
 • právo vyžádat si vymazání svých osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů;
 • právo vyžádat si, aby vám byly vaše osobní údaje poskytnuty ve formátu, který může být zaslán vám nebo jiné organizaci (přenositelnost údajů);
 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů; a
 • právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.
 • Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto práv nebo pokud byste si přáli některé z nich uplatnit, můžete tak učinit písemně nebo e-mailem.

  Upozorňujeme, že uplatnění těchto práv může mít vliv na naši schopnost poskytnout vám některé produkty, funkce nebo služby.

  Zabezpečení vašich osobních údajů
  Uchovávání vašich osobních údajů
  Jak nás můžete kontaktovat

  Písemně na adrese:

 • Hanák Ateliery CZ s.r.o.
 • Badeniho 5/29
 • Praha 6 - Hradčany
 • 160 00